En una economia moderna, com l’andorrana | Tenim la necessitat imperiosa d’un Registre de la Propietat

La necessitat imperiosa d'un Registre de la Propietat a Andorra Des de fa gairebé un segle, l'any 1922, Andorra té sobre la taula la creació d'un registre de propietat. En una economia moderna, com l'andorrana s'evidencia cada cop més la necessitat d'aquesta eina. Els exitosos precedents de França, des del 1822 i Espanya a partir del 1861 feien que les institucions s'interessessin per aquesta qüestió. Tot i que actualment el cadastre comunal compleix parcialment les funcions del registre, ja que indica qui és el propietari de qui es presumeix que posseeix un determinat bé, les funcions del registre són moltes altres.

La necessitat imperiosa d’un Registre de la Propietat a Andorra
Des de fa gairebé un segle, l’any 1922, Andorra té sobre la taula la creació d’un registre de propietat. En una economia moderna, com l’andorrana s’evidencia cada cop més la necessitat d’aquesta eina. Els exitosos precedents de França, des del 1822 i Espanya a partir del 1861 feien que les institucions s’interessessin per aquesta qüestió.

La necessitat imperiosa d'un Registre de la Propietat a Andorra Des de fa gairebé un segle, l'any 1922, Andorra té sobre la taula la creació d'un registre de propietat. En una economia moderna, com l'andorrana s'evidencia cada cop més la necessitat d'aquesta eina. Els exitosos precedents de França, des del 1822 i Espanya a partir del 1861 feien que les institucions s'interessessin per aquesta qüestió. Tot i que actualment el cadastre comunal compleix parcialment les funcions del registre, ja que indica qui és el propietari de qui es presumeix que posseeix un determinat bé, les funcions del registre són moltes altres.
Tot i que actualment el cadastre comunal compleix parcialment les funcions del registre, ja que indica qui és el propietari de qui es presumeix que posseeix un determinat bé, les funcions del registre són moltes altres.
Així, a banda d’indicar qui és el propietari de la finca, el registre també indica quines càrregues pesen sobre un determinat bé i quin ordre de preferència tenen unes càrregues sobre unes altres. Val a dir que aquest element clarificador és especialment necessari perquè ara mateix, a Andorra pot embargar un bé el saig i el jutge, de fet, un mateix bé pot estar embargat per tots dos, sense que un conegui que l’altre ho ha embargat. D’altra banda, el registre també permet individualitzar les càrregues sobre cada finca i evita així les hipoteques solidàries entre diverses propietats. Hem de recordar que aquest va ser un dels motius pel qual es va aprovar el decret de l’1 de maig del 1922 que preveia la creació d’un registre de la propietat amb 6 llibres, un per a cada ajuntament.
Per tant, el Registre de la Propietat en donar a conèixer el propietari i les càrregues, afavoreix la seguretat jurídica, però a més, en permetre individualitzar les càrregues que pesen sobre cada finca, afavoreix també el trànsit mercantil.
Als països del nostre entorn, l’accés a les dades del registre de la propietat és públic per a qui tingui un interès legítim. Per descomptat que la idiosincràsia del país no ha de permetre un accés tan important com el que es produeix al nostre entorn i que aquest interès legítim es pot limitar al propietari i al titular de drets sobre la finca. D’altra banda, hem de recordar que registrar una propietat és un acte voluntari i que addicionalment les dades respecte a la titularitat les posseeix cada ajuntament al seu cadastre.
Finalment, cal tenir en compte que, tractant-se d’una nova creació, per funcionar tan correctament com sigui possible, és convenient que el registre estigui coordinat amb el cadastre, perquè les descripcions de cada propietat es corresponguin des d’un inici completament amb la realitat de cada finca, superfície i límits.
En qualsevol cas, la modernitat i la seguretat jurídica que demanen cada cop més els ciutadans andorrans i també els inversors estrangers, fan molt convenient, si no imprescindible, que es posi en funcionament un registre de la propietat. Per descomptat, i a causa de la dimensió del nostre país, al capdavant del registre ha d’estar un notari, no tenint gaire sentit crear un nou cos de funcionaris per atendre’l.
Certament, generar un registre i la legislació corresponent no és fàcil. És necessari un estudi pausat, estudi que ja està en marxa per part d’algunes institucions i que confiem pugui debatre el Consell General d’aquí a pocs anys.

La imperiosa necesidad de un Registro de la Propiedad en Andorra