El 12,8% dels habitants d’Andorra estan en situació de risc de pobresa. Així ho plasma l’informe del departament d’Estadística sobre les condicions de vida de l’any 2018

El 12,8% dels habitants d’Andorra estan en situació de risc de pobresa. Així ho plasma l’informe del departament d’Estadística sobre les condicions de vida de l’any 2018

https://www.diariandorra.ad/noticies/nacional/2019/11/01/el_la_poblacio_esta_situacio_pobresa_severa_152781_1125.html

El 12,8% dels habitants d’Andorra estan en situació de risc de pobresa. Així ho plasma l’informe del departament d’Estadística sobre les condicions de vida de l’any 2018 publicat ahir. Un altre valor molt rellevant del mateix estudi afirma que el 4,4% de la població pateix pobresa severa. Això vol dir que en el cas de llars amb una sola persona els ingressos no superen els 11.994 euros. Si les llars estan integrades per dos adults i dos infants menors de 14 anys, els seus recursos no arriben a 25.187 euros.
El detall per franges d’edat mostra que la població que té un risc més elevat de patir pobresa són els majors de 65 anys. Tenint en compte pensions i prestacions, el percentatge de persones en risc de pobresa en aquest tall d’edat és del 19,9%. Entre els menors de 16 anys la dada se situa prop del 13,3%, mentre que entre la població que està en edat de treballar el tall és el més baix i s’ubica prop del 12,1%.
Més enllà dels índexs amb referència als ingressos, també s’estudia en funció de la propietat de l’habitatge habitual. Pel que fa a la propietat de la casa, les dades de pobresa varien sensiblement. Entre els propietaris d’un habitatge, l’11,1% es troben en aquesta situació, mentre que si aquest és de lloguer el valor s’enfila fins al 13,6%.

El 12,8% dels habitants d’Andorra estan en situació de risc de pobresa. Així ho plasma l’informe del departament d’Estadística sobre les condicions de vida de l’any 2018

Privació material
Una altra manera presentada en l’informe d’abordar l’estudi de la problemàtica econòmica és a través de la privació material. En aquest sentit, s’aprecia que hi ha un 3,5% de la població del Principat que té una privació severa, mentre que hi ha un 54,8% que no presenta cap privació. Dues cares de la mateixa moneda de la realitat que viu el país.
Entrant al detall de les mancances, s’observa que el 17,2% de la població no pot permetre’s anar una setmana de vacances a l’any, el 3% no pot mantenir una dieta que contingui carn, peix o pollastre cada dos dies, o que el 5,3% de la població no té l’habitatge a la temperatura adequada.
Segons la tipologia de la família, les que sofreixen més privacions materials severes són les monoparentals; d’un adult amb menors al seu càrrec. Un total del 15,8% d’aquestes famílies pateixen aquesta problemàtica.
En el costat contrari hi ha les famílies formades per dos adults. Si aquestes tenen nens, la privació material acaba sent del 2,8%, mentre que si són sense menors al seu càrrec la xifra baixa fins al 2,6%. Pel que fa al marc general, es pot afirmar que 3,5% de les famílies del Principat sofreixen privacions materials severes.

Altres dades de l’enquesta
Cal destacar que la pobresa entra també entre les persones que estan treballant. Un 8,7% de les persones que tenen feina es considera que es troben en situació de pobresa. La qual cosa sembla demostrar que el fet de tenir feina no acaba sent garantia d’estar fora d’aquesta realitat.
L’enquesta també ha preguntat per l’estat de salut dels habitants. En aquest sentit, un 54% de la població que se situa entre els 18 i 64 anys considera que té un bon estat de salut. Entre els majors de 65 anys, la dada baixa fins a situar-se al 43,4%. En l’altre extrem de la dada, tan sols el 0,8% de les persones que es troben en edat de treballar consideren que no gaudeixen de bona salut, mentre que entre els que ja tenen més de 65 anys és del 4,5%.
Finalment, l’enquesta també va preguntar sobre el nivell de satisfacció de la vida dels habitants al país. Entre el total dels enquestats, es dona un notable baix i se situa la nota amb un 7,6. El col·lectiu, per edat, que gaudeix d’una major satisfacció de la vida és el que va des dels 16 fins als 29 anys, que donen una nota mitjana del 8,2. En l’altre costat hi ha la gent gran, els majors de 65 anys, que donen una qualificació del 7,5.
Segons el gènere de l’enquestat, els homes donen una nota mitjana de satisfacció del 7,8, mentre que si la valoració la fan les dones aquesta baixa fins al 7,5. Crida l’atenció també el fet que si la pregunta es discrimina segons la nacionalitat, els andor­rans donen una nota de 7,9, mentre que les persones residents vingudes d’altres punts del món baixen la seva qualificació mitjana fins al 7,5. Finalment, la pitjor nota de satisfacció de la vida prové de les persones aturades, que la puntuen amb un 7,1.

https://www.diariandorra.ad/noticies/nacional/2019/11/01/el_la_poblacio_esta_situacio_pobresa_severa_152781_1125.html